Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

नागरिकता सम्बन्धि

लाग्ने समय
शुल्क

रु १०।– को हुलाक टिकट 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

क) निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएको हकमा 

 1. अनूसुची १ को फाराममा वडा कार्यालयकोे सिफारिश । 
 2. बाबुको वा आमाको ना.प्र. र विवाहित महिला भए पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपी । सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने तीन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.को प्रतिलिपी र नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र । 
 3. बाबु आमा वा ना.प्र.प.बाट भिड्ने तीन पुस्ता भित्रको व्यक्तिबाट सनाखत, सो नभए दाजु वा भाई वा तीन पुस्ता भित्रको नजिकको अभिाभावकको सनाखत । 
 4. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्य प्रमाणहरु । 
 5. दुवै कान प्रष्ट देखिने मुखाकृती सहितको फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति) । 
 6. जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्र । शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनेहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको जन्म मिति नै उल्लेख गर्ने ।

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

2

बंशजका आधारमा नयाँ नागरिकता

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेकै दिन 

शुल्क

रू. १० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आउनेको हकमा 
माथि खण्ड (क) मा उल्लेख भएका कागज पत्रहरुको अतिरिक्त निम्न कागजपत्रहरु समेत संलग्न हुनु पर्ने । 

 1. स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र । 
 2. जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा । 
 3. घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र । 
 4. पानी, बिजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घरबासको प्रमाण । 
 5. बसाई सराई सरेर आउनेहरुको लागि बसाई सराई गरी आएको जिल्लाबाट बाबु÷आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको अभिलेख माग गरी सो भिडेको अभिलेख प्राप्त हुनु पनर्छे । 

 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

3

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता (महिलाको लागि)

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेकै दिन

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 1. अनुसूची ७ को फाराममा वडा कार्यालयको सिफारिश । 
 2. पतिको नेपाली ना.प्र.को प्रतिलिपी । 
 3. विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । 
 4. विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण । 
 5. पतिको सनाखत, पति नभएमा पतिको नाता भिड्ने नजिकको तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको सनाखत । 
 6. दुवै कान सहित प्रष्ट मुखाकृती देखिने फोटो २ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति ) । 
 7. भिसा लाग्ने देशको महिला भए मान्य अवधिको भिसा । 
 8. अनुसूची बमोजिमको सपथ ग्रहण फाराम । 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

4

कर्मचारी परिवारको नाताले

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेकाेमा साेही दिन

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 1. जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालयमा वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका परिवार भए सम्बन्धित निकायको सिफारिश पत्र । 
 2. अनुसूचि १ – वंशज र अनुसूचि– ७ वैवाहिक अंगिकृतको स्थानीय तहबाट सिफारिस फाराम र आवश्यक कागजात २/२ प्रति । 
 3. दुवै कान सहित मुखाकृती प्रष्ट देखिने नागरिकता साइजको फोटो २ प्रति (वंशज), ५ प्रति (वैवाहिक अंगिकृतका लागि) । 
 4. पिता/पति वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सहित सनाखत । 
 5. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्रको प्रतिलिपी । 
 6. विवाहित महिला भए विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । 
 7.  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी

5

बंशज, वैवाहिक, अंगिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपालीको नागरिकताको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेमा साेही दिन

शुल्क

रू.१३ काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

१. रित पूर्वक निवेदन । 
२. नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर एवं जारी मिति खुलेको प्रमाण । 
३. अन्य जिल्लाहरुबाट नागरिकता लिई बसाई सराई गरी आएका व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने छ । 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

6

अङगिकृत नेपाली नागरिकता (अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा अघि जन्मेका सन्तानलाई दिईने )

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेमा साेही दिन

शुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

१. अनुसूचि ८ को फाराममा गा.वि.स. भए अध्यक्षको, न.पा. भएमा प्रमुख वा उपप्रमुखको सिफारिस । 
२. पिताको अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । 
३. जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्र । शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनेहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको जन्म मिति नै उल्लेख गर्ने । 
४. दुवै कान प्रष्ट भएको फोटो ३ प्रति (कर्मचारी परिवार भए ४ प्रति) । 
५. अनुसूचि बमोजिमको सपथ ग्रहण फाराम । 

 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

7

अंगिकृतक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

लाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेमा साेही दिन

शुल्क

रू.१३ काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

१. रित पूर्वकको निवेदन । 
२. नागरिकता प्रमाणपत्र जारीमिति खुलेको प्रमाण । 
३. निवेदन पेश हुन आएपछि जिल्लामा अभिलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको अंगिकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख पठाईदिन गृह मन्त्रालय सर्जमिन स्थलगत गरी पठाउनेहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने । 
४. माथि दफा ३ बमोजिमको प्रमाण प्राप्त भएपछि ना.प्र.प. प्रतिलिपी दिइनेछ । 

 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

8

राहदानी वितरण सम्बन्धी

लाग्ने समय

कागजात पुगेकै दिन आवेदन गर्न सकिने ।
राहदानी तयारी भई आउन करिब ३० दिनसम्म लाग्नसक्ने ।

शुल्क
 • नयाँ राहदानीका लागि रू.५,०००।-
 • हराएकाे, च्यातिएकाे, जलेकाे, पानी पाेखिएकाे वा विभिन्न कारणले क्षती भएकाे राहदानीका लागि रू.१०,०००।-
 • १० वर्ष पूरा नभएका आवेदकका लागि रू.२,५००।- (अवधी ५ वर्षका लागि)

 

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा किरण कुमार थापा - राहदानी तथा शान्ती सुरक्षा शाखा (कोठा नं - 5)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 1. रितपुर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति ।
 2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको छायाँप्रति १ प्रति ।
 3. ६ महिना भित्र खिचेको मापदण्ड मिलेको पूर्ण रुपमा अगाडी फर्केको दुवै कान देखिने, आँखाले क्यामरामा हेरेको, टाउको पुरा र काँधको केहि भाग देखिने, मुख बन्द भएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको, मुखमा लिपिष्टिक नलगाएको र विशेष धार्मिक, साँस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धि कारण बाहेक टाउको खुल्ला भएको र अनुहार ७० देखि ८० प्रतिशत सम्म ढाकेको ४५ मि.मि. ३५ मि.मि. साईजको रङ्गिन फोटो –४ प्रति । 
 4. राहदानी दस्तुर जम्मा गरेकाे बैंक भाैचर (कृषी विकास बैंक, शाखा काेहलपुरमा रहेकाे खातामा जम्मा गर्नुपर्ने) ।
 5. १६ वर्ष उमेर नपुगेका नाबालिगको हकमा नाबालक परिचयपत्र, निजको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोको छाँयाप्रति सहित बाबु/आमा मध्ये कुनै एक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्दछ । संरक्षक/माथवर व्यक्ति नियुक्त भएकोमा संरक्षक÷माथवर व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको छाँयाप्रति सहित संरक्षक/माथवर व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्दछ ।
 6. पहिले राहदानी बनाइ सकेको भए सोको सक्कल र छाँयाप्रति १ प्रति ।
 7. अन्यत्र जिल्लाबाट बसाइसराइ गरी आएकाहरुको हकमा : माथि उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त बसाइसराइ प्रमाणपत्र, नागरिकता बनेको जिल्लाबाट नागरिकता अभिलेख भिडान भएको पत्र ।
 8. विवाहदर्ताका आधारमा ः अन्यत्र जिल्लाबाट विवाह गरी आएकाहरू महिलाहरूका लागि १-६ नम्बरसम्मका कागजात सहित विवाहदर्ता प्रमाणपत्र सक्कल र साेकाे छायाँप्रति १ थान, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासनबाट नागरिकताकाे विवरण भिडान भएकाे जानकारी ।
 9. कर्मचारी परिवारका आधारमा ः स्थायी ठेगाना अन्यत्र भइ यस जिल्लामा स्थायी सेवा (निजामती सेवा, नेपाल सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र नेपाल विशेष सेवा) मा कार्यरत कर्मचारीले १-६ नम्बरसम्मका कागजात सहित सम्बन्धित कार्यरत कार्यालयकाे संकेत नं., पद, दर्जा र कार्यरत रहेकाे मिती लगायत विवरण खुलाइएकाे राहदानी बनाउने प्रयाेजनकाे सिफारिस पत्र, परिचयपत्र समेत थप गर्नुपर्नेछ ।
 10. अन्य कुनै जानकारीका लागि राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

 

तोकिएको कागजात र प्रक्रिया पुरा भएपछि राहदानीका लागि आवेदन भएमा राहदानी विभागबाट यन्त्रवाचक राहदानी तयार भई कार्यालयमा प्राप्त भएपछि राहदानी वितरण गरिने छ ।

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

9

द्रुत सेवाको लागि राहदानी सिफारिस (विभागबाट राहदानी प्राप्त गर्ने गरी)

लाग्ने समय

कागजात पुगेकाे दिन तुरून्तै ।

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा किरण कुमार थापा - राहदानी तथा शान्ती सुरक्षा शाखा (कोठा नं - 5)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

माथि राहदानीका लागि उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त कारण समेत खुलाइ द्रुत सिफारिसका लागि निवेदन ।

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

10

नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपी

लाग्ने समय

कागजात पुगेमा साेही दिन

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नागरिकता तथा प्रशासन शाखा (कोठा नं - 2)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 1. तोकिए बमाजिमको निवेदन फाराम । (डाउनलाेडबाट फाराम डाउनलाेड गर्न सकिनेछ ।)
 2. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपी ।
 3. बुवा/आमाकाे नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 4. नाबालिगकाे शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सोको प्रतिलिपी । 
 5. आवेदककाे ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो । 
 6. विदेशमा जन्म भएको भए सम्बन्धित मुलुकबाट जारी भएको जन्म सर्टिफिकेट । 
 7. कर्मचारी परिवार भए सो कर्मचारी कार्यरत कार्यालयकाे सिफारिस पत्र पनि संलग्न राख्नुपर्ने ।
 8. बसाई सराई गरी आएको हकमा बसाइसराइ प्रमाणत्र थप गर्नुपर्ने । 
 9. नाबालक परिचय पत्रको प्रतिलिपीको लागि सरोकारवालाले निर्धारित ढाँचाको निवेदन पेश गर्नुपर्ने । 
 10. दस्तखत दिन आउँदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनुपर्ने । 

 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

11

नाम, थर, उमेर फरक परेकोमा सो सच्याउने सम्बन्धी

लाग्ने समय

साेही दिन

शुल्क

रू.१० हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा किरण कुमार थापा - प्रशासन शाखा (कोठा नं - 4)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

क. नामथर सम्बन्धि 

 1. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । 
 2. एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाणपत्र । 
 3. जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिश पत्र । 
 4. सम्बन्धित गा.वि.स.÷नगरपालिकाको सिफारिस (प्रमाणपत्र लिएको ६ महिना भित्र निवेदन दिईसक्नु पर्नेछ ।)

ख) उमेर सम्बन्धि  

 1. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । 
 2. एस.एल.सी. का् वा उमेर खुलेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी । 
 3. सम्बन्धित जि.वि.स÷नगरपालिकाको कार्यालय÷गा.वि.स.को सिफारिस । 
 4. जिल्ला शिक्षाका कार्यालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिश पत्र (उमेर खुलेको प्रमाणपत्र लिएको ६ महिना भित्र निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । )

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तीकाे निवेदन ।

 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

12

कुनै व्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा

लाग्ने समय

आवश्यक जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट 

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा किरण कुमार थापा - प्रशासन शाखा (कोठा नं - 4)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 1. मानसिव व्यहोरा खुलको निवेदन । 
 2. स्थानीय निकायको सिफारिश तथा प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का । 
 3. माग भएको व्यहोराक प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हेरी थप कागज आवश्यक पर्न सक्नेछ 

 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

13

साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी सम्बन्धमा

लाग्ने समय

कागजात पुगेमा साेही दिन

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा किरण कुमार थापा - प्रशासन शाखा (कोठा नं - 4)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 1. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको नम्बर र मिति खुलाई सरोकारवालाले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बाेधन गरी निवेदन दिनुपर्नेछ ।  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

14

शान्ति सुरक्षा माग सम्बन्धी निवेदन

लाग्ने समय

साेही दिन

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा किरण कुमार थापा - प्रशासन शाखा (कोठा नं - 4)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी
 • व्याहोरा खुलको निवेदन 

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

15

गुनासो व्यवस्थापन तथा सूचना माग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

लाग्ने समय

सोही दिन

शुल्क

रू.१० काे हुलाक टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा योजना तथा अनुगमन साखा
गुनासो सुन्ने कर्मचारी कासी प्रसाद पंगेनी

व्यहोरा खुलेको निवेदन

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-06-08 07:37:32

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोहलपुर, बाँके

Powered By: ProActive Developers